Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Výtvarná soutěž
Apoštol Pavel očima dětí

Podrobné informace a podmínky soutěže

(též ke stažení a tisku ve formátu PDF)

Soutěž vyhlašuje Biskupství brněnské v Roce svatého Pavla. Organizaci soutěže zajišťuje Diecézní katechetické centrum, tel. 543 235 030 (ústředna biskupství), e-mail kc.brno@biskupstvi.cz.

Zadání – téma:
Soutěžící si vybere jedno z výše navržených témat:
– Nakresli některou událost ze života apoštola Pavla.
– Nakresli působení apoštola v současnosti.

Účastníci soutěže:
Soutěž je určena pro děti tří věkových kategorií:
I. 3 až 6 let (ročníky 2003 – 2006)
II. 7 až 8 let (ročníky 2001 – 2002)
III. 9 až 10 let (ročníky 1999 – 2000)

Cíle soutěže:
Poznávání osobnosti svatého Pavla a událostí jeho života.
Aktualizace Pavlova odkazu pro nás dnes.

Požadovaná forma obrázků:
Do soutěže budou přijaty práce jednotlivců (ne skupin) vytvořené různými výtvarnými technikami plošného charakteru o velikosti maximálně A3 (42 × 29,7 cm). Mohou zobrazovat vše, co souvisí se životem apoštola Pavla, nebo cokoliv, co zobrazuje působení jakéhokoliv apoštola – šiřitele evangelia a následovníka Ježíše Krista – v současnosti.
Rodiče, katecheté a učitelé mohou dětem pomoci radou, ne malováním.

Základní kritéria pro přijetí práce:
– dodržení formy obrázku (velikosti) a tématu,
– dodržení termínu dodání 31. března 2009 (rozhodující je razítko na poštovní zásilce),
– opatření obrázku ze zadní strany štítkem (ke stažení zde) s vyplněnými pravdivými údaji,
– autor obrázku musí věkově spadat do některé z věkových kategorií soutěže.

Hodnocení prací:
Obrázky posoudí odborná porota, která vybere z každé věkové kategorie 10 vítězných obrázků. Hodnotí se: originalita a nápad, výtvarná technika a způsob provedení, dodržení tématu, dodržení zadané formy obrázku.

Odměny:
Z každé věkové kategorie bude odměněno 10 autorů. Odměnami budou výtvarné pomůcky, knihy, upomínkové předměty. Vítězové budou spolu s rodiči pozváni na vernisáž výstavy, která proběhne 1. června 2009 v brněnské katedrále. Ceny vítězům předá otec biskup Vojtěch Cikrle.

Autorská práva a informace:
Zaslané obrázky se nevracejí. Účastník soutěže přenechává pořadateli soutěže bezúplatně práva k užití obrázku k výstavním a publikačním účelům. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními údaji soutěžících v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. za účelem zpracování těchto údajů pro potřeby soutěže a zveřejnění výherců v médiích.

Důležité termíny:
– dodání prací – do 31. března 2009,
– vyhlášení výsledků, předání cen a vernisáž výstavy v brněnské katedrále – 1. června 2009.

Způsob dodání prací:
– poštou na adresu: Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno (rozhodující je datum podání na poště),
– osobně na tutéž adresu, budova Petrov 5 (3. patro).