Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Rok sv. Pavla jako šance

Mons. Vojtěch Cikrle
Katolický týdeník 2.7.2008

Jsou jubilea a výročí jen formální záležitostí? Nezatěžují jen duchovní správce a jim svěřené farnosti nadbytečnými úkoly? I s takovými postoji se lze setkat. Avšak přijímáte-li tato výročí jako radostnou inspiraci, žijete v normální farnosti. Rok sv. Pavla, který při příležitosti dvoutisícího výročí apoštolova narození vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI., je především šancí objevit překvapující souvislosti světa, ve kterém žil apoštol, a světa, ve kterém žijeme my. Jak máme po vzoru sv. Pavla v dnešním světě žít a ne živořit? Hledejme paralely. Povzbuzením může být, že život s Kristem umožňuje nám, stejně jako kdysi sv. Pavlovi, žít ve společnosti, která má jiné bohy. Je zajímavé, že Pavel nikdy nevyjadřuje obavy z toho, že je křesťanů málo, nebo z toho, že nezastávají významná místa ve společnosti. Jeho obavy se týkají zcela jiné věci, a to, jestli opravdu touží po Kristu. Jemu samému právě tato skutečnost umožňuje prožívat hlubokou vnitřní radost i uprostřed všemožných zkoušek. Nemá komplex z toho, že Bůh nevyslyšel jeho naléhavé prosby ohledně osobního handicapu. Kristův kříž je pro něj potvrzením věrnosti Boží lásky člověku. Evangelium chápe a hlásá jako skutečně radostnou zvěst, která dává jeho životu smysl. A stejně tak svoboda darovaná Kristem je pro něj předpokladem pro růst lásky. Té lásky, bez níž člověk není plně člověkem. Pavel ani v krajně nepříznivých okolnostech neživoří, ale žije plným životem. Tím nejen strhuje k následování Krista druhé, nýbrž se také stává citlivým vůči hledajícím i vůči slabým ve víře. Stručně řečeno: jeho život se stává Božím darem pro své okolí. Nejsou to všechno postoje, po kterých také toužíme či máme toužit?

Rok svatého Pavla je šancí. Jestli využitou nebo promarněnou, záleží na každém z nás. V každém případě je důvodem k chválení Boha za jeho velká díla. Je upevněním jistoty, že tentýž Duch Svatý, který tak obdivuhodně působil v životě svatého Pavla, chce proměnit ve smysluplné dobrodružství i život každého z nás.