Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Literární soutěž
Apoštol Pavel v 21. století

Podrobné informace a podmínky soutěže

Soutěž vyhlašuje Biskupství brněnské v Roce svatého Pavla. Organizaci soutěže zajišťuje Diecézní katechetické centrum a Diecézní centrum mládeže.

Kontaktní osoby:
Mgr. Marie Špačková, spackova@biskupstvi.cz, tel. 543 235 030 (ústředna biskupství)
R. D. Mgr. Roman Kubín, roman.kubin@cbox.cz.

Zadání soutěže:
V duchu apoštola Pavla napiš
– dopis svému farnímu společenství,
– e-mail, který by svatý Pavel poslal dnes tobě samotnému,
– promluvu o víře k určité skupině lidí, zvláště nevěřících,
– volný slohový útvar.
Soutěžící si vybere jednu z navrhovaných forem.

Účastníci soutěže:
Soutěž je určena pro jednotlivce těchto věkových kategorií:
1. kategorie – žáci 7., 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií,
2. kategorie – studenti SŠ a odborných učilišť,
3. kategorie – studenti VŠ a dospělí.

Cíle soutěže:
– Podnícení zájmu o osobnost svatého Pavla, jeho teologie a postojů.
– Aktualizace odkazu svatého Pavla pro naši současnost.
– Objevení a podpora literárních talentů.

Rozsah prací:
1 až 5 stran textu, tj. cca 2000 až 10 000 znaků včetně mezer (ne více).
Každý soutěžící může poslat pouze jedno dílo.

Základní kritéria pro přijetí práce:
– dosud nezveřejněný vlastní text,
– dodržení rozsahu a tématu,
– dodržení termínu dodání 28. února 2009 (rozhodující je razítko na obálce),
– dodání pravdivých povinných údajů o autorovi.

Povinné údaje o autorovi:
– jméno a příjmení,
– rok narození,
– kontaktní adresa (úplná, včetně PSČ),
– telefonní číslo (mobilní či pevné linky).
Organizátor se zavazuje nakládat s osobními údaji soutěžících v souladu se zákona č. 101/2000 Sb. za účelem zpracování těchto údajů pro potřeby soutěže a zveřejnění výherců v médiích.

Nepovinné údaje o autorovi:
– e-mail,
– adresa školy,
– farnost,
– text apoštola Pavla, kterým byl autor obzvlášť inspirován (biblická citace).

Hodnocení prací:
Text posoudí odborná porota v dvoukolovém systému, v němž se přidělují body dle předem stanoveného způsobu. Hodnotí se:
– originalita a nápad,
– dodržení zadané formy a rozsahu,
– respektování biblického kontextu souvisejícího s osobností apoštola Pavla.

Odměny:
V každé věkové kategorii budou odměněni tři autoři nejlepších prací.
1. místo – mobilní telefon,
2. místo – elektronika (např. přehrávač MP3),
3. místo – hodnotná kniha, DVD.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo některá místa neobsadit.

Zveřejnění prací:
Zasláním práce dává účastník soutěže organizátorům svolení k publikování textu v literární či zvukové podobě. Vítězné práce budou publikovány na http://www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla,
v případě vhodnosti budou využity mediálním partnerem sou¬těže – Radiem Proglas.
Zaslané texty se nevracejí.

Důležité termíny:
– dodání prací – do 28. února 2009,
– vyhlášení výsledků – květen 2009,
– předání odměn – 22. květen 2009; odměny slavnostně předá otec biskup Vojtěch Cikrle.

Způsob dodání prací:
– Písemně poštou (nejlépe doporučeně) na adresu: Biskupství brněnské, Literární soutěž, Petrov 5, 601 43 Brno. Uvítáme současně i elektronickou podobu.
– E-mailem na adresu literarni.soutez@biskupstvi.cz. Po zaslání práce tímto způsobem bude soutěžícímu obdržení e-mailu elektronicky potvrzeno. Pokud toto potvrzení soutěžící nedostane, znamená to, že e-mail nebyl doručen, a je třeba se informovat u organizátora.
– Osobně na adrese: Biskupství brněnské, budova Petrov 5, Diecézní katechetické centrum (3. patro).