Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Kostely a kaple

Kostely a kaple zasvěcené sv. Pavlovi v brněnské diecézi

Na území brněnské diecéze stojí cca 1500 sakrálních staveb, kostelů a kaplí. 
Sv. Petrovi a Pavlovi je zasvěcena nejen celá diecéze a katedrála v Brně na Petrově, ale také 58 kostelů a kaplí.
Celý seznam ...
Tiskové středisko ČBK zveřejnilo též přehled kostelů zasvěcených sv. Petru a Pavlovi v České církevní provincii a v Moravské církevní provincii.

Svatý Pavel patronem katedrály na Petrově

Podle archeologických výzkumů sahá historie Petrova do druhé poloviny 12. století, kdy se na místě dnešní katedrály nacházel malý jednolodní kostel s kryptou pod presbytářem. Za zmínku stojí, že první doklad o existenci Petrova pochází také z mince - na denárech brněnského knížete Konráda (1061 – 1092) je vidět podoba kostela s nápisem S. Petrus. 

V období gotiky prošel chrám několika přestavbami, při jedné z nich kolem roku 1500 bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Proč k tomu došlo?Ještě během středověku mohl mít kostel jen jednoho patrona, jemuž byl zasvěcen. Až později se mohli přidávat i další a hledali se vždy takoví, kteří spolu tvořili nějakým způsobem vhodnou dvojici. A tak byl ke svatému Petrovi, prvnímu z apoštolů, připojen apoštol národů - svatý Pavel.

Svatý Petr a Pavel, patroni katedrály, jsou současně i patrony celé brněnské diecéze

Poselství patronů brněnské katedrály, svatých Petra a Pavla

Text Mons. Jiřího Mikuláška, generálního vikáře brněnské diecéze
Celý text...


Foto  Foto  Foto 

Fotografie (zleva):
- sochy svatého Petra a Pavla zdobí také průčelí katedrály na Petrově.
- svatý Petr
- svatý Pavel.
Foto: Libor Teplý.


200 let kostela sv. Petra a sv. Pavla v Milonicích 1807-2007

Stručné nahlédnutí do života milonické farnosti v minulosti a dnes - kniha vydaná v Karmelitánském nakladatelství (podrobnosti ...)